Regulamin promocji świątecznej 2022

Regulamin akcji promocyjnej Święta 2022

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji, Święta 2021 realizowanej w sklepie
internetowym https://toroz.pl
§ 1.Kto jest Organizatorem Promocji?
Organizatorem promocji jest Toroz Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kartuska 234D, 80-
122 Gdańsk, NIP 584-275-53-16.
§ 2. Zasady Promocji
1. W okresie trwania promocji, Organizator umożliwia Klientom otrzymanie bezpłatnego “chwytu” do zakupów w ramach, których klient zakupi minimum 3 sztuki chwytów.
2. Bezpłatnym “chwytem’ jest KULA ULTRA GRIP 7 cm.
4. Bezpłatny chwyt nie podlega wymianie na inny.
3. Bezpłatny chwyt zostanie dodany do przesyłki do każdych trzech zakupionych chwytów.
Promocja obowiązuje od 1.12.2022 do 31.12.2022
§4. Postanowienia końcowe.
Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna do wglądu w sklepie internetowym. W
uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
niniejszego Regulaminu lub do zmiany terminu obowiązywania niniejszej Promocji,
bez uszczuplenia praw nabytych przez Klientów przed dniem dokonania zmiany. Do
wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały
zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Organizator porozumiewa się z Uczestnikami telefonicznie, mailowo oraz pisemnie –
w przypadku podania przez Klienta będącego Konsumentem danych
umożliwiających taki kontakt.