Regulamin sklepu internetowego Toroz.eu obowiązuje od dnia 1.06.2020 r

Art. 1 Uwagi wstępne

Sklep internetowy firmy dostępny jest pod następującym adresem URL: www.toroz.pl

Art. 2 Definicje

Jeżeli w niniejszym Regulaminie użyte zostały następujące określenia, należy je rozumieć w następujący sposób: 1. TOROZ – Toroz LLC

 1. Sklep – sklep internetowy TOROZ dostępny pod adresem www.Toroz.pl.
 2. Regulamin – obowiązujący Regulamin Sklepu wraz z załącznikami.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych wskazana w zamówieniu i/lub dokumencie zakupu. Za Klienta uważa się również Konsumenta.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z TOROZ umowę (Zakup Produktu) niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a TOROZ.
 6. Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu lub za pośrednictwem przedstawiciela BOK (telefonicznie).
 7. Produkt – usługa lub rzecz materialna, wyprodukowana albo wyprodukowana przez TOROZ lub inny podmiot, wraz z oryginalnym opakowaniem i wszystkimi elementami wchodzącymi w jego skład (np. instrukcja obsługi, sprzęt instalacyjny, upominki), wchodząca w skład ofertę Sklepu.
 8. Dowód zakupu – paragon, faktura, dokument sprzedaży.
 9. Centrum Obsługi Klienta – jednostka organizacyjna TOROZ zajmująca się obsługą zgłoszeń Klientów, obsługą zamówień, a także obsługą reklamacji.
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 20144 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 11. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Art. 3 Uwagi ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Klienta zakupów w Sklepie.
 2. Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient jest związany Regulaminem od dnia złożenia zamówienia na Produkty.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a TOROZ. Przechowywanie, utrwalanie i udostępnianie istotnych postanowień zawieranych umów może odbywać się w formie cyfrowej lub drukowanej.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z zawartej umowy sprzedaży jest:

1) sąd właściwy ze względu na miejsce zawarcia umowy – w przypadku Klientów będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

2) sąd właściwy ze względu na siedzibę TOROZ – w przypadku Klientów dokonujących zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.).

Art. 4 Ceny i płatności

 1. Wszystkie ceny podane są w złotówkach, zawierają podatek VAT. Cena podana przy danej pozycji jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 2. Formy płatności dostępne w Sklepie to:
  1) przelew bankowy na konto Sklepu wskazane w powiadomieniu o przyjęciu zamówienia oraz na wystawionej fakturze. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia,
  2) płatność za pobraniem, płatna kurierowi dostarczającemu zamówione przedmioty.
  3) płatność dokonana za pośrednictwem systemu PayU
 3. Płatność zostanie dokonana w ciągu 14 dni od momentu wystawienia faktury za zamówienie.
 4. TOROZ zastrzega sobie prawo do zmiany podanych cen, wprowadzania do oferty nowych Produktów, wycofywania niektórych z nich, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych, a także ich zmiany – zgodnie z uprawnieniami przyznanymi Klientowi.
 5. W trakcie składania zamówienia Klient może skorzystać z kodu promocyjnego otrzymanego od TOROZ.
 6. W przypadku dokonania nadpłaty Klient zostanie o tym fakcie poinformowany powiadomieniem wysłanym na adres podany przy rejestracji konta. Klient może zdecydować o przeznaczeniu nadwyżki na zakup innych towarów w Sklepie lub zażądać zwrotu określonej wcześniej kwoty. W celu zażądania zwrotu Klient zobowiązany jest do przesłania prawidłowo wypełnionego formularza na adres e-mail: contakt@toroz.eu

Art. 5 Realizacja złożonych zamówień

 1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczęta zostanie niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty za zamówiony towar na wskazanym przez TOROZ rachunku bankowym lub po otrzymaniu wezwania do wysyłki za pobraniem.
 2. Status zamówienia można sprawdzić w zakładce „Twoje zamówienia” dostępnej na koncie Klienta zarejestrowanym w Sklepie.
 3. Zamówione produkty dostarczane są do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 4. Dowód zakupu wystawiany jest po opłaceniu zamówienia przez Klienta oraz po skompletowaniu wszystkich zamówionych przez Klienta produktów i przygotowaniu ich do wysyłki.
 5. Klient ma prawo anulować zamówienie do momentu dokonania płatności. Po dokonaniu płatności Klient zobowiązany jest do przesłania żądania rezygnacji z zamówienia w celu anulowania danego zamówienia.

Pobierz wniosek o rozwiązanie umów zawartych na odległość.

Art. 6 Koszty dostawy i wysyłki zamówienia

 1. Wysyłki detaliczne realizowane są na całym świecie. Koszty przesyłki podane są w opisie każdego Produktu oraz w wirtualnym koszyku.
 2. Koszty przesyłki uzależnione są od ilości zamawianych Produktów i podawane są w podsumowaniu zamówienia.
 3. Koszty związane z realizacją zamówienia zostaną określone w akcie zakupu.
 4. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki przy odbiorze przesyłki od kuriera oraz poinformowania go o wszelkich stwierdzonych usterkach, brakach i uszkodzeniach. O stwierdzonych problemach Klient poinformuje kuriera nie później niż w ciągu 7 dni od momentu odebrania od niego przesyłki.
 5. Klient zostanie obciążony podwójnymi kosztami wysyłki (za dostawę i zwrot), jeśli zamówiona przesyłka nie została odebrana

Art. 7 Termin realizacji zamówienia

 1. Termin wysyłki zamówienia obejmuje czas realizacji zamówienia plus wysyłkę.
 2. Podstawowy czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych, licząc od momentu zaksięgowania wpłaty przez Klienta na koncie TOROZ lub od momentu wybrania sposobu wysyłki za pobraniem. O zmianie przewidywanego terminu wysyłki zamówienia lub o niezrealizowaniu zamówienia Klient zostanie poinformowany w trakcie składania zamówienia, listownie lub telefonicznie.
 3. Zamówione Produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Klienta adres. Towar zostanie wysłany w terminie od 1 do 14 dni od momentu jego powierzenia tej firmie kurierskiej.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przez firmę kurierską zamówionych Produktów lub za opóźnienia w wysyłce spowodowane podaniem niewłaściwego i/lub niedokładnego adresu wysyłki.

Art. 8 Rozwiązanie umowy zawartej na odległość

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

1) w przypadku Klienta będącego Konsumentem – bez podania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wydania rzeczy, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zamówionych rzeczy będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, jest zobowiązana do zwrotu drugiej stronie wszystkiego, co otrzymała. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru przed ewentualnym uszkodzeniem w trakcie transportu. W takim przypadku Klient zobowiązany jest odesłać zamówiony towar na adres: Toroz Sp. z oo ul. Uczniowska 48-50, 80-530 Gdańsk

 1. Klient pokrywa koszty zwrotu towaru zgodnie z obowiązującym cennikiem wybranej firmy kurierskiej (https://www.dpd.com.pl/Cennik) lub dokonuje zwrotu towaru osobiście.
 2. Zwrot dokonanej zapłaty za zakupione produkty i koszty poniesione przez Klienta nastąpi niezwłocznie przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta adres nie później niż w terminie 14 dni od dnia moment otrzymania zwracanego towaru. Klient zobowiązany jest do poinformowania TOROZ o preferowanej przez siebie formie zwrotu dokonanej płatności wraz z podaniem danych swojego konta bankowego/swojego adresu. Zgłoszenie takie należy przesłać na adres: Toroz Sp. z oo ul. sklep@toroz.pl
 3. TOROZ ma prawo rozwiązać umowę z powodu zaniedbania Klienta, jeżeli: 1) Klient podał nieprawidłowe dane podczas rejestracji konta; 2) nieuregulowania przez Klienta płatności za zamówienie w terminie 14 dni od momentu złożenia zamówienia
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni zamówioną usługę po uprzednim uzyskaniu bezpośredniej zgody Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jej wykonaniu nie będzie mógł odstąpić od umowy,

2) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu muszą zostać nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

3) w której Konsument bezpośrednio żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca wykonał dodatkowo dodatkowe usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarczył rzeczy lub części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy, o których mowa powyżej.

Art. 9 Obsługa reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje można kierować drogą elektroniczną na adres: sklep@toroz.pl
 2. Reklamacje rejestrowane są w systemie stworzonym z myślą o obsłudze reklamacji pod indywidualnym numerem.
 3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest podanie przez Klienta wszystkich wymaganych informacji. Każda reklamacja zawiera:

1) nazwę firmy albo imię, nazwisko i adres Klienta,

2) przedmiot reklamacji,

3) udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczeń do określonej kwoty, w postaci np. faktury, paragonu lub aktu realizacji zamówienia,

4) roszczenie w formie pisma urzędowego, w szczególności jeżeli reklamacja jest związana z żądaniem zwrotu uiszczonej kwoty,

5) kopię protokołu reklamacyjnego w przypadku reklamacji związanych z wadami lub uszkodzeniami stwierdzonymi na zamówionych przez Klienta produktach, a powstałymi podczas transportu przez firmę kurierską,

6) podpis albo pieczęć i podpis Klienta, jeżeli reklamacja jest przesyłana w formie drukowanej.

 1. W przypadku braku informacji, o których mowa w pkt. 5 powyżej, Centrum Obsługi Klienta poinformuje Klienta o konieczności ich podania telefonicznie, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Klient zobowiązany jest do uzupełnienia brakujących informacji lub uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 14 dni od momentu poinformowania przez Centrum Obsługi Klienta o konieczności uzupełnienia wymaganych informacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji zostaje wstrzymane na okres 14 dni, do czasu podania przez Klienta wszystkich istotnych informacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu jej przyjęcia przez BOK lub w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu uzupełnienia wszystkich żądanych braków.
 5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany telefonicznie, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Jeżeli Konsument chce skorzystać z metod polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, reklamację może złożyć za pośrednictwem unijnego serwisu internetowego ODR dostępnego pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Art. 10 Ochrona danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz na zasadach określonych w naszej Polityce Prywatności.

Art. 11 Zmiany wprowadzone do niniejszego Regulaminu

 1. TOROZ zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.
 2. Zamówienia złożone przed zmianą niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w chwili składania zamówienia.

Art. 12 Uwagi końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta.
 2. Produkty prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Stanowią jedynie zaproszenie do złożenia zamówienia.